Polityka prywatności – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron www.nextcredit.pl. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisów jest zobowiązany zapoznać się z jej treścią. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Polityki Prywatności.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Next Credit Sp z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Adwokacka 50/6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000681959,NIP 5862319280 o kapitale zakładowym 200 000,00 zł wpłaconym w całości. Z Administratorem można się kontaktować na adres email: kontakt@nextcredit.pl, telefonicznie pod numerem 740-541-147. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem email: iod@nextcredit.pl lub pisemnie na adres firmy.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1.Zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;

2.Marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora-w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana zgody;

3.Windykacyjnych, z wykorzystaniem profilowania, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy pożyczki-przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;

4.Zwiazanych z przeciwdziałaniem nadużyciom-przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora , jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;

5.Analitycznych-przetwarzanie danych osobowych przeprowadza się w sytuacji tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym), a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);

6.Archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;

7.Realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie obowiązywania umowy pożyczki, natomiast po spłacie pożyczki:

1.Przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów;

2.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona;

3.Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych w odniesieniu do przepisów prawa, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(AML), przepisów księgowych oraz podatkowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane :

1.Biurom Informacji Gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A.- po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo Bankowe.

2.Podmiotom które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych zleconych przez Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

3.Podmiotom za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenia kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone).

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy. W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach( jeśli dotyczy) oraz za Pani/pana zgodą pozyskiwać Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK.

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEIDG) .

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie , w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody-przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Panią/Pana Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzja o przyznaniu Pani/Panu pożyczki może być podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Jeżeli to nastąpi- decyzja będzie oparta o profilowanie, tj. ocenę Pani/pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności kredytowej).Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.

Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy)oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł ( za Pani/Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone).Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/Pana zobowiązań z tytułu umowy pożyczki.

Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.

Informujemy , że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencje pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na podane wyżej dane.